Két új könyv a Szórvány Alapítvány gondozásában

konyvespolc

Amint előző lapszámunkban hírül adtuk, az elmúlt héten az Író­szövetség székházában is­mertette dr. Bodó Barna két új hely- és kultúrtörténeti témájú könyv megjelenését, amely a Szórvány Alapítvány gon­dozá­sá­ban látott napvilágot. Stela Simon korképet nyújtó könyvé­ről és Szekernyés Irén fordítói érdemeiről Pongrácz P Mária és Bodó Barna értekezett. Dr. Bodó Barna elmondása szerint a könyv­ben tükrözött életérzés – bár nem egy módszeres helytör­ténet – ránk is tartozik. Azt is tükrözi, hogy mi történik a régi arisztokráciával, amikor az ese­mé­nyek változnak, de ők nem tud­nak megváltozni, hogyan bomlik szét nemcsak a saját va­gyonuk, hanem a körülöttük lévő világ is. A kötetet olvasva több kérdés is felmerül az ol­va­sóban – állapította meg Bodó Barna –, a szerző felidézi azt a mo­men­tu­mot, amikor édesapja osztályá­ban a román tannyelvet be­vezet­ték, s hogy ennek mennyire örült az osztály, ez korrekt, de jelzi azt is, hogy korábban ez magyar osz­­tályként működött, ám nem tud­juk meg a kötetből, hogy mi történt a magyar gye­re­kekkel, amikor az iskola román tannyevű lett. Ehhez hasonló más etnikum­közi vonatkozású feszültségekre sem kapunk teljes választ a kö­tetet olvasva.
Pongrácz P. Mária Stela Simon Családi albumáról úgy beszél mintha az félig álom, félig valóság lenne, ami irodalmilag is élvezhetővé, széppé teszi az al­kotást, a mulatozó katonatisztek megelevenednek, szereplői él­nek, leírja ruházatukat, modo­rukat.
Dr. Bodó Barna és Pongrácz P Mária egyöntetűen kiváló, a műfaj követelményeit tiszte­let­ben tartó munkaként értékelte Szekernyés Irén műfordítását, aki a könyvbemutató alkalmával megosztotta a hallgatósággal a for­dítói élményeit, a fordítás köz­­beni csábításokkal szembeni tudatos ellenállását, akárcsak e munka számára nyújtott örömet és elégtételt.
Az Ormós Zsigmond, a mú­ze­umalapító című kötetet dr. Delesega Gyula egyetemi ta­nár Ormós Zsigmondnak a mű­gyűjtő tisztségviselőnek és ha­gyaté­ká­nak bemutatása címmel ismer­tette.

A teljes cikk: http://hetiujszo.ro/konyvespolc/