Küldetés

A te­mes­vá­ri SZÓR­VÁNY ALAPÍTVÁNYt 1993-ban hoz­ták lét­re egye­te­mi ok­ta­tók, kö­zép­is­ko­lai ta­ná­rok, ku­ta­tók, új­ság­írók ab­ból a cél­ból, hogy er­köl­csi, szak­mai és tár­sa­dal­mi té­ren szol­gál­ja:

 • a Bán­ság­ban elő magyarság önismeretét és önbecsülését, annak a fontos szerepnek a bemutatását, amelyet az itt élő magyarság a helyi modernizációs folyamatokban az utóbbi évszázadokban betöltött és betölt napjainkig;
 • az együtt élő kü­lön­bö­ző nem­ze­ti kö­zös­sé­gek köl­csö­nös meg­is­me­ré­sét, az etnikumok közötti harmónia és együttműködés jegyében;
 • a térség – Bánság történelmi régió – általános értékeinek a feltárását és megjelenítését;
 • a közös hagyományoknak az európai regionalizációs folyamatok szerinti megjelenítését, az európai folyamatokhoz való kapcsolódást;
 • a regionális, határokon átnyúló helyi kapcsolatok építését és a térségi kapcsolatok átalakítását a régió hagyományaira építve és az egységesülő Európa jegyében.

A SZÓR­VÁNY ALA­PÍT­VÁNY prog­ra­mjai há­rom főirányt kö­vet­nek:

 • ki­sebb­sé­gi kö­zös­sé­gek hely­ze­te és stá­tu­sza,
 • etnikumok köz­ti kapcsolatok,
 • regionális fo­lya­ma­tok.

A SZÓR­VÁNY ALA­PÍT­VÁNY román magánjogi személyiséggel rendelkezik és a létező keretben különböző szervezeti egységek működnek:

 • Programiroda: feladata az Alapítvány által vállalt és futtatott különböző programok előkészítése és levezénylése, pályázatok előkészítése, pályázati tanácsadás;
 • Képzési Központ: feladata a helyi közösségeknek segítséget nyújtani a demokratizáció folyamataiba való bekapcsolódáshoz, globalizálódó világunk jelenségeinek helyes értelmezéséhez;
 • Etnoregionális Kutatóközpont: feladata az Alapítvány által vállalt célokat szolgáló kutatások előkészítése és levezénylése;
 • Baráti esték rendezvénysorozat: amelynek célja a szabadegyetem típusú ismeretterjesztés temesvári hagyományának az újjáélesztése. Neves előadók meghívásával és kiváló (erdélyi) borok kínálásával közösségi él¬ményt kívánunk biztosítani minden érdeklődőnek;
 • Diaszpóra Média Központ: feladata a vállalt szerep és a vele járó felelősség jegyében könyvek, folyóirat, dokumentumok kiadása, helyi adások indítása és működtetése.
 • Programra illetve projektre épülő egységek: a futó programok /projektek jellegének megfelelően hosszabb-rövidebb ideig működő szervezeti egységek. Ilyen például a helyi kulturális értékek bemutatását szolgáló ProCult központ.

A SZÓR­VÁNY ALA­PÍT­VÁNY tevékenységét a következő elvekre és értékekre alapozza:

 • egyetemes, átfogó, elmélyült és szintézisre képes tudományos szemlélet;
 • az emberi személyiség, a keresztény és európai műveltségeszmény és a család tisztelete;
 • együttműködési készség, mások értékeinek elismerése;
 • a nyíltságra, a nemzetköziségre, az autonómiára építve az egyén és a közösség jogainak, az igazságnak és a közjónak az elsődlegessége;
 • a régió és a magyarság szellemi és etikai felemelkedésének szolgálata;
 • hűség a magyarság és a régió hagyományos értékeihez, a kereszténység általános értékeihez.