Alapítók

Elnök: Dr. Bodó Barna
Alelnök: Dr. Albert Ferenc
Kuratórium: Toró T. Tibor, Miklósik Ilonka, Erdei Ildikó

A te­mes­vá­ri SZÓR­VÁNY ALAPÍTVÁNY-t 1993-ban hoz­ták lét­re egye­te­mi ok­ta­tók, kö­zép­is­ko­lai ta­ná­rok, ku­ta­tók, új­ság­írók ab­ból a cél­ból, hogy er­köl­csi, szak­mai és tár­sa­dal­mi té­ren szol­gál­ja a Bán­ság­ban együtt élő kü­lön­bö­ző nem­ze­ti kö­zös­sé­gek köl­csö­nös meg­is­me­ré­sé­nek, a ki­sebb­sé­gek ön­is­me­ret­ének il­let­ve a több­ség és ki­sebb­sé­gek kö­zöt­ti har­mo­ni­kus kap­cso­la­tok ügyét.